Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lapkowo.com
Sklep internetowy www.lapkowo.com prowadzony jest przez:

Bartosza Góralewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Góralewicz „Bolgart”, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sezamkowej 8/4, 52-317;
NIP: 8942732641, Regon: 020801658, zwanego dalej “Sprzedawcą”, “Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą:
1. ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław
2. nr tel: +48 883 902 601; +48 884 974 767
3. e-mail: biuro@lapkowo.pl 

§ 1 Definicje
1) Sklep Internetowy lapkowo.com – zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzony przez Bartosza Góralewicza Bolgart sklep internetowy dostępny pod domeną internetową www.lapkowo.com
2) Usługa powiązana – oznacza każdą usługę związaną z towarami, w tym w szczególności usługę transportową, a także usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), świadczoną przez sprzedawcę towarów na podstawie umowy sprzedaży;
3) Towar – rzecz ruchoma, oferowaną w Sklepie Internetowym lapkowo.com, która jest przedmiotem umowy sprzedaży;
4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego lapkowo.com, w tym w szczególności dokonuje zakupu, a także jest nabywcą usługi powiązanej
5) Usługodawca – oznacza sprzedawcę towarów, który zobowiązuje się świadczyć na rzecz klienta usługę powiązaną z tymi towarami;
6) Zamówienie – jednostronne oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży;

§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego lapkowo.com, składania zamówienia, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem w rozumieniu ustawy s dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.)
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Towary są fabrycznie nowe. Jeżeli towar jest używany, w jego opisie jest to wyraźnie zaznaczone.
5. Towary są oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji umowy sprzedaży, Klient powinien dysponować: a. urządzeniem z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, b. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.
8. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 3 Składanie Zamówień
1. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej są cenami brutto, podanymi w PLN. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Internetową lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane przez Stronę Internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź od Sprzedawcy potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia – w przypadku płatności przelewem lub z chwilą dokonania zamówienia – w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Dane osobowe Klienta i polityka prywatności
1. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku ze składaniem Zamówienia i zawarciem stosownej umowy jest Usługodawca. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 923, ze zm.), a w szczególności z Rozdziałem 5 tej ustawy.
3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży oraz w celu świadczenia usług powiązanych, w związku z realizacją Zamówienia i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty – instytucjom kredytującym zakup.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług powiązanych, zawierania z Klientem i wykonywania umowy sprzedaży, w związku z realizacją Zamówienia.
6. Dane są przekazywane przez Klienta dobrowolnie.
7. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, tworząc Konto. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie” Klienci, posiadający konto w Sklepie Internetowym, mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: biuro@lapkowo.com
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
10. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy
a. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży;
b. utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 c. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 12.Klient dokonujący zakupu w sklepie lapkowo.com wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail do Okazje.info z siedzibą w Łodzi oraz na przetwarzanie przez sklep lapkowo.com i Okazje.info swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie lapkowo.com w ramach Programu Wiarygodne Opinie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

§ 5 Koszt i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące kosztów wysyłki znajdują się na Stronie Internetowej pod nazwą „cennik transportu”. Link „cennik transportu” umożliwia zapoznanie się z tymi kosztami w każdej chwili.

§ 6 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę), w zależności od preferencji Klienta.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy odbiorze towaru, tzw. płatność „za pobraniem”, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (tzw. e – przelew).
3. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, KRS 0000296790, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/
4. Sposób płatności wybiera Klient w czasie dokonywania Zamówienia.

§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi.
2. Powyższe odstąpienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, na adres: Sklep Internetowy Lapkowo (Serwis Laptop Spa) ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lapkowo.com.
Wzór formularza zwrotu:
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili złożenia Sprzedawcy stosownego oświadczenia.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

§ 8 Warunki reklamacji
1. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie całej Polski.
2. Klient, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat do daty wydania mu danego towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 141, poz. 1176, ze zm., zwaną dalej „ustawą o sprzedaży konsumenckiej”).
3. Klient, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, traci uprawnienia przewidziane w poprzednim ustępie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
4. Klient, inny niż wymieniony w ustępach poprzedzających, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie wskazanym w opisie towaru na Stronie Internetowej.
5. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
6. Większość towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do towarów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.
7. Reklamację należy składać na adres Sprzedawcy w formie oświadczenia – zgłoszenia reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: www.lapkowo.com/reklamacja.
8. Reklamując towar Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i stosownym oświadczeniem, o którym mowa w ustępie poprzedzającym
9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
10. W przypadku uznania przez Sprzedawcę Reklamacji za zasadną, wadliwy towar zostanie nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy. Na zasadach określonych w art. 8 ustawy o sprzedaży konsumenckiej Klient ma prawo odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy odbywa się na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

§ 9 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający Konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o każdorazowej zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 141, poz. 1176, ze zm.) 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z art. 34 k.p.c.